Fundacja Edukacja w Finansach – statut

admin 17.08.2016

STATUT FUNDACJI „Edukacja w finansach” przyjęty dnia 05 listopada 2015 r.

 


Rozdział I. Postanowienia ogólne

§1.

Fundacja pod nazwą Fundacja „Edukacja w finansach” zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez Marcina Mytara i Radosława Tosnowca, zwanych dalej „Fundatorami”, aktem fundacyjnym z dnia 04 listopada 2015 r. sporządzonym w Kancelarii Notarialnej przez notariusza Bartłomieja Zemana (Rep. A 5922/2015), działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. 1991 Nr 46, poz. 203, ze zm.) oraz niniejszego statutu, zwanego dalej „Statutem”.
Fundacja ma osobowość prawną.
§2.

Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.

§ 3.

Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

§4.

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
Dla właściwego realizowania swych celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
§5.

Fundacja może przystępować do spółek i fundacji.
Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku. Osiągany dochód przeznaczać będzie na realizację celów statutowych.
§6.

Nazwa Fundacji brzmi Fundacja „Edukacja w finansach”.
Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji oraz prowadzi stronę internetową.
Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
§ 7.

Fundacja może ustanowić odznaki i tytuły honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

§ 8.

Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji jest minister właściwy do spraw polityki społecznej.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§ 9.

Celem Fundacji jest:

inicjowanie, prowadzenie i wspieranie działań na rzecz edukacji finansowej,
upowszechnianie i ochrona praw konsumentów, w tym w zakresie zwalczania naruszeń interesów konsumentów w finansach oraz przeciwdziałania nieuczciwym praktykom rynkowym stosowanym wobec konsumentów,
promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
promocja i organizacja wolontariatu,
działalność edukacyjno-wychowawcza, w zakresie aktywnych działań na rzecz wychodzenia z zadłużenia, niewypłacalności, popularyzacja (upowszechnianie) wiedzy z zakresu finansów, ekonomii, przepisów prawa oraz zasad postępowania związanych z problemami zadłużenia i doświadczania wyuczonej bezradności,
organizacja pomocy prawnej i psychologicznej osobom zadłużonym.
§ 10.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

prowadzenie akcji informacyjnych, promocyjnych, doradczych i edukacyjno- szkoleniowych (szkoleń, warsztatów, kursów, konferencji, seminariów, spotkań, prelekcji oraz innych form edukacji) w zakresie zgodnym z celami statutowymi,
prowadzenie badań, opracowywanie ekspertyz, analiz, raportów i opinii związanych z celami statutowymi,
prowadzenie akcji wydawniczych (wydawanie opracowań, książek, czasopism, broszur) w zakresie publikacji dotyczących zjawisk zadłużenia i niewypłacalności oraz doświadczania wyuczonej bezradności i innej związanej z działalnością statutową,
prowadzenie stron internetowych popularyzujących i udostępniających wiedzę z zakresu zgodnego z celami statutowymi,
podejmowanie inicjatyw w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego,
promowanie w mediach,
udzielanie ochrony prawnej dłużnikom i osobom niewypłacalnym lub zagrożonym niewypłacalnością oraz występowaniem w imieniu osób zadłużonych wobec ich wierzycieli,
organizowanie i uczestnictwo w akcjach społecznych, seminariach, sympozjach, konferencjach, wykładach, konkursach, w szczególności z zakresu bankowości, finansów i prawa,
udzielanie pomocy psychologicznej dla osób z problemami finansowymi
promowanie mediacji jako alternatywnego i skutecznego mechanizmu rozwiązywania konfliktów,
podejmowanie współpracy z rzecznikami praw konsumentów, rzecznikiem finansowym i organami ochrony prawnej w celu ochrony praw konsumentów,
§11.

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo działalność innych organizacji pozarządowych, osób prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
Dla realizacji swych celów Fundacja nawiązuje partnerstwo ze szkołami publicznymi i niepublicznymi, instytucjami, klubami, stowarzyszeniami i innymi organizacjami, jak również współpracuje z wszelkimi urzędami, mediami, instytucjami zajmującymi się pokrewną tematyką, a także firmami oraz osobami prywatnymi pragnącymi wspierać realizację celów Fundacji.
W ramach realizacji celów statutowych Fundacja może inicjować postępowania i przystępować do postępowań toczących się przed organami wymiaru sprawiedliwości oraz organami administracji publicznej w charakterze organizacji społecznej w sposób i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.
Żadne przejawy działalności Fundacji nie powinny być interpretowane jako zastępowanie instytucji państwowych w spełnianiu ich statutowych obowiązków.
Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§12.

Majątek Fundacji stanowi wkład pieniężny Fundatorów w kwocie 1000 zł (jednego tysięcy złotych), tworzący fundusz założycielski Fundacji oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.
Działalność Fundacji finansowana jest z funduszu założycielskiego oraz dochodów uzyskanych przez Fundację w toku jej działania, na zasadach przewidzianych w Statucie.
Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
krajowych i zagranicznych darowizn, spadków i zapisów
dotacji, datków i subwencji,
dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego Fundacji.
§ 13.

Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację dowolnego celu Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 14.

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§15.

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne.
Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem za swoje zobowiązania.
Rozdział IV. Organy Fundacji

§ 16.

Organami Fundacji są
Rada Fundacji,
Zarząd Fundacji.
Rada Fundacji może powołać Honorową Radę Fundacji jako ciało doradcze organów Fundacji
Rozdział IVa. Rada Fundacji

§ 17.

Radę Fundacji tworzą osoby fizyczne, których działalność lub praca zawodowa jest zbieżna z interesami Fundacji, sponsorzy lub ich przedstawiciele oraz twórcy skupieni wokół idei Fundacji, pod warunkiem, że złożą oświadczenia o zamiarze wzięcia udziału w pracach Rady.

§18.

Rada Fundacji jest organem stałym Fundacji i składa się co najmniej z dwóch osób powoływanych na czas nieoznaczony.
W skład Rady Fundacji na mocy niniejszego Statutu wchodzą Fundatorzy: Marcin Mytar i Radosław Tosnowiec. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada Fundacji. W razie braku Rady Fundacji do powołania jej członków w składzie zgodnym z ust. 1 uprawniony jest zarząd Fundacji.
Członków Rady Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji uchwałą powziętą na posiedzeniu. Rada powołuje nowego członka, po przedstawieniu wniosku w tej sprawie przez członka Rady Fundacji lub Zarząd.
Członkowie Rady Fundacji:
nie mogą być członkami Zarządu Fundacji,
nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej
Ustanie członkostwa w Radzie Fundacji następuje z chwilą rezygnacji z pełnienia tej funkcji przez członka Rady Fundacji, odwołania albo śmierci osoby pełniącej tę funkcję.
§19.

Rada Fundacji wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady oraz Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji.
Przewodniczący Rady Fundacji kieruje pracami Rady Fundacji, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady. W przypadku niemożliwości wypełniania funkcji przez Przewodniczącego Rady Fundacji jego obowiązki wypełnia Wiceprzewodniczący Rady Fundacji.
Odwołania Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji dokonuje Rada Fundacji.
Rada Fundacji obraduje na posiedzeniach, które zwoływane są co najmniej 1 raz na 12 miesięcy.
Posiedzenia Rady Fundacji są protokołowane, a protokoły przechowywane są w siedzibie Fundacji. Za obsługę administracyjną posiedzeń Rady Fundacji odpowiada Zarząd.
Uchwały Rady Fundacji zapadają jednomyślnie w obecności co najmniej połowy członków Rady Fundacji, chyba że Statut stanowi inaczej.
Uchwały w sprawach osobowych podejmowane są w głosowaniu tajnym.
Do dnia 30 czerwca każdego roku Rada Fundacji sporządza i przyjmuje sprawozdanie Rady Fundacji za poprzedni rok jej działania.
Szczegółowy tryb działania Rady Fundacji określa Regulamin Rady Fundacji.
§20.

Rada Fundacji jest organem kontroli i nadzoru Fundacji, odrębnym od organu zarządzającego i nie podlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru oraz posiada uprawnienia inicjatywne i opiniodawcze.
Do zadań Rady Fundacji należy:
powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji, w tym Prezesa,
zatwierdzanie sprawozdań finansowych i z działalności Zarządu Fundacji oraz podejmowanie decyzji o udzielaniu absolutorium członkom Zarządu,
wyrażanie zgody na zawarcie umowy Fundacji z członkiem Zarządu Fundacji oraz powoływanie pełnomocników do reprezentowania Fundacji w takiej umowie,
wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji,
zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd programów działania Fundacji,
uchwalanie zmian Statutu Fundacji,
ustalanie kierunkowych wytycznych dla Zarządu co do sposobu rozdziału zgromadzonych środków finansowych,
ocena prawidłowości wykorzystania majątku i środków finansowych Fundacji,
ocena rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji,
uchwalenie i zmiany Regulaminu Rady Fundacji oraz zatwierdzanie proponowanego przez Zarząd Regulaminu Zarządu Fundacji i jego zmian,
podejmowanie uchwał o połączeniu lub likwidacji Fundacji,
ustalanie wynagrodzeń członków Zarządu Fundacji,
wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd Fundacji,
wyrażanie zgody na zaciąganie przez Zarząd Fundacji zobowiązań lub rozporządzania prawem o wartości przekraczającej 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych)
ustalanie wielkości zatrudnienia w Fundacji,
ustalanie zasad wynagradzania, wielkości środków na wynagrodzenia i nagród dla pracowników Fundacji oraz osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów cywilnoprawnych.
Rozdział IVb. Zarząd Fundacji

§21.

Zarząd Fundacji składa się z od 1 do 3 (od jednego do trzech) członków, powoływanych na czas nieoznaczony.
Pierwszy Zarząd Fundacji powołują Fundatorzy na mocy tego Statutu. Pierwszy Zarząd Fundacji będzie jednoosobowy i na jego członka powołuje się Paulinę Horabik jako Prezesa Zarządu.
Odwołanie członka Zarządu Fundacji może nastąpić w razie:
wykonywania działalności, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu Fundacji,
choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania tej funkcji,
niewypełniania obowiązków członka Zarządu Fundacji przez okres dłuższy niż 2 (dwa) miesiące,
nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu Fundacji, w tym w przypadku nieotrzymania absolutorium,
istotnego naruszenia postanowień Statutu lub regulaminów Fundacji.
§22.

Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje Fundację na zewnątrz.
Do kompetencji Zarządu Fundacji należą wszystkie sprawy niezastrzeżone Statutem na rzecz Rady Fundacji, a w szczególności:
zarządzanie majątkiem i funduszami Fundacji,
opracowywanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji w oparciu o założenia uchwalone przez Radę Fundacji,
realizowanie programów działania Fundacji,
uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych nie przewidzianych Statutem do kompetencji Rady Fundacji,
występowanie z wnioskami w sprawie zmian w Statucie, połączenia lub likwidacji Fundacji,
wykonywanie działalności sprawozdawczych i informacyjnych nakazanych przepisami prawa.
§ 23.

Do reprezentowania Fundacji w sytuacji, gdy zarząd jest jednoosobowy, a w szczególności do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych oraz podpisywania w imieniu Fundacji dokumentów i zaciągania zobowiązań, upoważniony jest jedyny członek Zarządu Fundacji działający samodzielnie. W sytuacji, gdy Zarząd składa się z co najmniej dwóch członków, do reprezentowania Fundacji, a w szczególności do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych oraz podpisywania w imieniu Fundacji dokumentów i zaciągania zobowiązań, upoważnieni są: Prezes Zarządu działający samodzielnie lub każdy z pozostałych członków Zarządu Fundacji działający łącznie z drugim członkiem Zarządu Fundacji.

§24.

Zarząd Fundacji odpowiada przed Radą Fundacji za realizację celów statutowych Fundacji oraz za prawidłowość i celowość (racjonalność) działań podejmowanych przez Fundację.
Do dnia 20 kwietnia każdego roku Zarząd Fundacji składa Radzie Fundacji sprawozdanie z działalności Fundacji i sprawozdanie finansowe za ubiegły rok oraz wnioskuje o udzielenie absolutorium członkom Zarządu.
§25.

Działaniami Zarządu kieruje Prezes powoływany przez Radę Fundacji.
Prezes przewodniczy wszystkim posiedzeniom Zarządu Fundacji, kieruje bieżącą działalnością Fundacji pomiędzy posiedzeniami Zarządu Fundacji.
Prezes Zarządu Fundacji wykonuje obowiązki kierownika zakładu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy.
W przypadku niemożliwości wypełniania funkcji przez Prezesa jego obowiązki wypełnia Wiceprezes wybierany przez Zarząd Fundacji z jego grona.
Zarząd Fundacji obraduje na posiedzeniach, które zwoływane są w razie potrzeby.
Uchwały Zarządu Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu Fundacji, zatwierdzony przez Radę Fundacji.
Rozdział V. Rozwiązanie i likwidacja Fundacji

§26.

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania jej środków i majątku
Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji w drodze uchwały, podjętej na wniosek Zarządu.
Likwidację prowadzi likwidator powoływany i odwoływany przez Radę Fundacji
Majątek pozostały po likwidacji przeznacza się na cele statutowe Fundacji, o których mowa w § 9, w szczególności poprzez przekazanie go instytucjom, których działanie odpowiada celom Fundacji.
Rozdział VI. Zmiany Statutu

§27.

Zmiany Statutu Fundacji dokonuje Rada Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Fundacji.
Uchwały w sprawie zmiany Statutu Fundacji zapadają jednomyślnie w obecności co najmniej połowy członków Rady Fundacji.
Rozdział VII. Postanowienia końcowe

§ 28.

W sprawach nieuregulowanych Statutem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. 1991 Nr 46, poz. 203, ze zm.).

Ulubione posty